Stasys Santvaras

Vardas Stasys
Pavardė Santvaras
Profesija poetas, dramaturgas, operos dainininkas, vertėjas
Gimimo data 1902-05-27

Išsami biografija

Stasys Santvaras gimė 1902 m. gegužės 27 d. Rūstekoniuose (Jurbarko r.). Kaip menininkas – poetas, dramaturgas, operos solistas, vertėjas – jis formavosi ir brendo Kaune. Čia išleido ir pirmąją eilėraščių knygą „Saulėtekio maldos“. Autobiografijoje yra prisipažinęs, jog daugelį šios knygos eilėraščių parašė saulei tekant, sėdėdamas Aleksoto šlaite ant skardyje besilaikančio kelmo.

Neįtikėtiną drąsą parodė 22 metų jaunuolis, pasiryžęs su tuo rinkinėliu aplankyti ir pagerbti savo neakivaizdų kūrybos mokytoją – Maironį. Įleistas paties namų šeimininko, jaunasis Stasys Santvaras įteikė jam knygelę su autografu „Didžiajam Maironiui – Autorius. Kaune, 1924.X.2“. Buvo svetingai priimtas, išsiaiškino, jog abu esą pakraščio žemaičiai, pasikalbėjo apie kūrybą, net išgėrė po stiklelį Mironio sesers Marcelės krupniko. Maironis buvo uždaras, maištingojo jaunimo prisibijojo, todėl toks S. Santvaro priėmimas tikrai išskirtinis. Šį susitikimą S. Santvaras nešiojo iki mirties, gerbė Maironį ir didžiavosi ta pažintimi. O knygelė „Saulėtekio maldos“ iki šiol saugoma tarp Maironio memorialinės bibliotekos knygų.

Galbūt dėl to jau silpstantis S. Santvaras, likus metams iki mirties, rašė: „Kelis dešimtmečius rinkome lietuviškąsias knygas, o dabar susirūpinom, kad jos neatsidurtų išmetamų daiktų tarpe. Savo bibliotekėlės dalį siunčiu Maironio muziejui“ (1990.XI.2). Ta dalis bibliotekėlės – per 400 knygų. S. Santvaras padovanojo muziejui tik autografuotąją bibliotekos dalį. Jau po vyro mirties Alė Santvarienė persiuntė ir poeto epistolinį palikimą, kuris istoriniu, kultūriniu ir literatūriniu atžvilgiu yra ypač informatyvus. Laiškų – keli tūkstančiai. Juos parašė daugiau kaip 150 korespondentų. Tai beveik visi žymūs Lietuvos ar išeivijos žmonės: rašytojai, aktoriai, muzikai, dailininkai. Laiškai atveria 1944–1991 m. kultūrinę ir literatūrinę panoramą, supažindina mus su išeivijos rašytojų veikla, kasdienybe ir šventėmis.

Yra muziejaus fonduose ir paties S. Santvaro laiškų. Jų adresatai: Mykolas Vaitkus, Antanas Vaičiulaitis, Stepas Zobarskas, Bernardas Brazdžionis, Jurgis Jankus, Leonardas Andriekus, Kazys Almenas, Mykolas Karčiauskas ir kiti.


Bibliografija:

Santvaras S., „Laivai palaužtom burėm: ketvirtoji lirikos knyga“, iliustravo A. Vaičaitis, Tübingen: Patria, 1945, Reutlingen: Bardtenschlagerio spaustuvė, 172 p.
Santvaras S., „Atidari langai: rinktinė lyrika“, dailininkas Telesforas Valius, Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1959, 167 p.
Santvaras S., „Aukos taurė: penktoji lyrikos knyga“, Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos leidyklakla, 1962, 152 p.
Santvaras S., „Lyrika: eilėraščiai“, sud. Vytautas Kazakevičius; dailininkas Vytautas Kazys Jonynas, Vilnius: Vaga, 1984, 181 p.
Santvaras S., „Saulėleidžio sonetai“, Cleveland (Ohio): „Vilties" leidykla, 1990, Chicago (Ill.): Mykolo Morkūno spaustuvė,  96 p.
Santvaras S., „Dar ir dabar: eilėraščiai“, sud. Robertas Keturakis, Kaunas: Rezistencinio paveldo archyvas „Atmintis", 1994, 22 p.
Santvaras S., „Septyni miestai“, sud. M. Karčiauskas, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994, 146 p.
Santvaras S., „Raštai“, Kaunas: Spindulys, 1996–1997.

Šaltiniai

http://www.rasyk.lt/rasytojai/stasys-santvaras.html (žiūrėta 2012-05-25).